• CONDICIONS GENERALS

  El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web www.monicacusido.com  i la relació comercial que sorgeixi entre MÒNICA CUSIDÓ ANDREU (des d'ara MÒNICA CUSIDÓ_joies) i l'usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

  La realització d'una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda així com la garantia de que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per a contractar.

  MÒNICA CUSIDÓ_joies es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: "Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".

  Tots els productes oferts a la botiga en línia de MÒNICA CUSIDÓ_joies estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

   

  TERMES I CONDICIONS DE VENDA

  Procés de compra

  Si està realitzant una comanda per primera vegada, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya.

  En el cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

  Un cop activat el compte podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo a la cistella de la compra.

  Finalment, confirmant la cistella de la compra se li indicarà el preu total de la comanda incloent IVA i cost d'enviament (si aplica).

  En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el client rebrà la confirmació de preparació del mateix per correu electrònic a l'adreça e-mail facilitada.

  Un cop preparada la comanda, aquesta serà lliurada a domicili mitjançant transportista. Se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de MÒNICA CUSIDÓ_joies.

  Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si en realitzar la comanda algun d'ells no estigués disponible s'informarà el més aviat possible al CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s'adapti a les seves necessitats.

  Els productes oferts es distribueixen exclusivament a Espanya Península i Balears.

  Preus

  El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d'informació corresponent.

  Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d'enviament.

  Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.

  Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que MÒNICA CUSIDÓ_joies ja hagi realitzat la confirmació d'enviament.

  D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

   Formes de pagament

  El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

   A) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)

  El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

  Aquestes dades no seran guardades o manipulades per MÒNICA CUSIDÓ_joies, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

  A l'efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

   B) Mitjançant Transferència bancària.

  Un cop confirmada la comanda rebrà totes les dades necessàries per realitzar la transferència. Es procedirà a la preparació de la mateixa quan es confirmi la recepció de la transferència al nostre compte bancari, procés que pot trigar fins a 24 h en funció de l'entitat bancària. Per agilitzar el procés pot facilitar-nos el comprovant de la transferència per correu electrònic (info@uncontealsac.com), indicant en l'assumpte el número de la seva comanda en línia.

  Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

   Servei d'entrega

  MÒNICA CUSIDÓ_joies informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels magatzems de MÒNICA CUSIDÓ_joies. En un termini d'entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurat a l'adreça indicada pel CLIENT.

  Tots els enviaments es realitzaran mitjançant l'operador logístic més adequat.

  En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

  En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; el CLIENT haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a MÒNICA CUSIDÓ_joies en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

  Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

  El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i MÒNICA CUSIDÓ_joies queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

  MÒNICA CUSIDÓ_joies no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

  MÒNICA CUSIDÓ_joies no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

  La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de MÒNICA CUSIDÓ_joies, sinó de la pròpia agència de transport.

   Despeses d'enviament

  Per a les comandes d'import superior a 50€ o per a aquelles que són recollides a les nostres instal·lacions les despeses d'enviament són gratuïtes.

  Per les comandes inferiors als 50€ s'aplicarà una tarifa plana de 10€ en concepte de transport.

  Les despeses d'enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s'especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.

   Serveis postvenda

  MÒNICA CUSIDÓ_joies no acceptarà devolucions de producte. En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part de MÒNICA CUSIDÓ_joies, s'acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

  MÒNICA CUSIDÓ_joies no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

  Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de MÒNICA CUSIDÓ_joies i no són vinculants.

   Dret de desistiment

  En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, MÒNICA CUSIDÓ_joies els informa que donada la tipologia de productes el dret de desistiment no és aplicable.

  Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l'article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.

  Article 103 - El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:  c) El subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

   Excepcionalment, el CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, contactant telefònicament amb MÒNICA CUSIDÓ_joies +34 616 61 04 00 per notificar-ho i posteriorment enviant la confirmació de desistiment per escrit a joies@monicacusido.com  indicant en l'assumpte el número de comanda en línia.

   

  Política de reemborsament

  En el cas que s'hagi de fer un reemborsament MÒNICA CUSIDÓ_joies gestionarà la devolució de l'import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d'acceptació del mateix per part de MÒNICA CUSIDÓ_joies.

   Atenció a l'Usuari

  Per contactar amb MÒNICA CUSIDÓ_joies per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d'Atenció al Client mitjançant:

   

   

  RAÓ SOCIAL:                    MÒNICA CUSIDÓ ANDREU.
  NOM COMERCIAL:           MÒNICA CUSIDÓ_joies
  DOMICILI:                          Carrer Sant Joan,67 – baixos
  POBLACIÓ:                        08230 MATADEPERA
  PROVÍNCIA:                       Barcelona
  TELÈFON:                         +34 616 61 04 00

  CORREU ELECTRÒNIC:  joies@monicacusido.com    

  Resolució de conflictes

  Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

   Modificació de les condicions de venda

  Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

  El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

  Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

  En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions de Venda.

  El no exercici per part de MÒNICA CUSIDÓ_joies de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions de Venda no s'ha d'interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de MÒNICA CUSIDÓ_joies o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

   

  Devolucions 

  - No s’acceptarà cap mena de devolució del producte derivada del mal ús o tractament de la peça o objecte per part del client.

  - Les teles amb que treballa la proveïdora estan subjectes als canvis de tintada o model que puguin arribar a fer els comercials on les adquireix.

  - El termini d’entrega està subjecte al temps que trigui la distribuïdora en entregar els llibres, en el cas de manca d’estoc.

  - Si en algun dels casos algun dels llibres ja no està disponible ens posarem en contacte amb el client el més aviat possible per oferir-li altres opcions.

   

Este sitio web almacena datos como cookies para habilitar la funcionalidad necesaria del sitio, incluidos análisis y personalización. Puede cambiar su configuración en cualquier momento o aceptar la configuración predeterminada.

política de cookies

Esenciales

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.


Personalización

Las cookies de personalización permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.


Análisis

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.


Marketing

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.


Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete y recibirás todas nuestras novedades. Cero SPAM, sólo contenidos de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades